သူတပါးတို႔သည္ သင္တို႔၏ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ျမင္၍၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌​ ရိွေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘ၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွာ၊ သူတပါး ေရွ႕၌ သင္တို႔အလင္းကို လင္းေစၾကေလာ႔။

ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္ ၅း၁၆

Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.

Matthew 5:16

Sermons: Pastor EH Raymond MU M.D.

ကြယ္ကာျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ အဆုံး၌ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ေပးေသာ႐ူပါ႐ုံ

© 2021 Jan 30 | 35:31

Spiritual Leaders’ Caring Program

© 2021 Jan 24 | 7:26

View More »»


International Myanmar Baptist Fellowship

© 2020 October 7 | 55:29

IMBF Mission Board Covid-19 Presentation was conducted by Dr. Raymond Mu who is a licensed practitioner at Kaiser Permanente in Manteca, Northern California. He is also the pastor of Myanmar Christian Church in Sacramento, California. The presentation was opened with a prayer from Rev. Win Pe Zin, Secretary of IMBF Mission Board.စက္ခရာမန္တို ျမန္မာအသင္းေတာ္
Sacramento Myanmar Athin Daw

အျခားသူအမ်ား ေန႔သစ္တရက္ကို မေတြ႔လိုက္ရခ်ိန္မွာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေန႔သစ္တရက္၌ အသက္ရွင္ခြင္႔ရခဲ႔ပါတယ္

Video: © MCCS | 2020 Mar 19 | 4:47

ခ်ီးမြမ္းခံထိုက္ေသာေယရႈ

Video: © MCCS | 2019 Sep 15 | 4:01

More Videos »»


Facebook News Feedခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္း သီခ်င္းမ်ား
Praise & Worship Songs

ကိုယ္ေတာ္အေကာင္းျမတ္ဆံုးမရွိမျဖစ္ေယရႈ
ခ်ီးမြမ္းေယရႈေၾကာင့္သာ
တိုင္ေတာ္ထက္မွာအေကာင္းျမတ္ဆံုးသခင္
မရွိမျဖစ္ေယရႈ

More Songs »»


Trust in The LORD

It’s simple. It’s short. Yet it’s incredibly powerful. Proverbs 3:5-6 is one of the most familiar passages in the Bible – with good reason. It sets forth a life-changing truth that is worthy of our attention . . .

View More »»


The Power of Prayer

Our prayer is that you will be blessed and strengthened by the power of Jesus, and that you will live a life of abundance in fellowship, joy and liberty. Myanmar Christian Church of Sacramento (MCCS) is here for you. It is not just a church; it is a fellowship of believers coming together to declare the glory of the LORD, and to celebrate Jesus as King. We study the Word, practice what we learn, and in the process grow together.
May God richly Bless you!
May the LORD Bless you and keep you!
We hope to see you soon!

View More »»


သမၼာက်မ္းေလ့လာခ်က္ Study Bible

DR. EH RAYMOND MU, M.D.
Dip. Theology C. Missiology
Diplomat (American Board of Internal Medicine)

. . . to bring eternal life through Jesus Christ our LORD

Romans 5:21

လူ႔ဘဝ အစမွသည္ အဆံုးတိုင္ေအာင္

 • ကမ႓ာဦးက်မ္း Genesis
 • ေဒသနာက်မ္း Ecclesiastes

Learn More »»


ထာဝရအသက္သို႔ပို႔ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ေက်းဇူးတရား (ေရာမ ၅း၂၁)

 • ေရာမဩဝါဒစာ Romans
 • သက္သာေလာနိတ္ဩဝါဒစာ ပဌမေစာင္ 1 Thessalonians
 • သက္သာေလာနိတ္ဩဝါဒစာ ဒုတိယေစာင္ 2 Thessalonians

Learn More »»


ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း

 • ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ John
 • ဧဖက္ဩဝါဒစာ Ephesians
 • ရွင္ယာကုပ္ဩဝါဒစာ James

Learn More »»


ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံထိုက္ေသာဖန္ဆင္းရွင္

 • ဆာလံက်မ္း Psalm
 • သက္သာေလာနိတ္ဩဝါဒစာ ပထမေစာင္ 1 Thessalonians
 • သက္သာေလာနိတ္ဩဝါဒစာ ဒုုတိယေစာင္ 2 Thessalonians

Learn More »»


Photo of the Day

Photo: © Richard K | 2018 Burmese Christian Alliance Revival


သံပံုႏွင့္ဓမၼက်ဴးမ်ား Hymns & Tunes

၂၃း ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့ Praise Him! Praise Him!၂၈၈း ကတိေတာ္၌ တည္ေနျခင္း Standing on the Promises
၁၁၉း ေယရႈအေသြးေတာ္ What can wash away my sin?၃၀၉း သာ၍ ျမင့္ေသာကုန္းေပၚမွာ Higher Ground
၁၉၆း မိတ္ေဆြေယရႈ What a friend we have in Jesus၃၆၆း တပည့္ေတာ္အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္း Blest be the tie that binds
၂၃၅း ကိုးစား၍ နားေထာင္သီခ်င္း Trust and obey

More Hymns & Tunes  »»

~ အသင္းေတာ္အတြင္း ကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္ ~

Back to Top ▲

အသင္းေတာ္အတြင္းကန္႔သတ္ထုတ္ေဝသည္။

Copyright © Myanmar Christian Church of Sacramento. All rights reserved.
All copyrights belong to their respective owners.